pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o..

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań spółki.
  • mapy (wykluczone z dostępności)
  • opublikowane materiały multimedialne nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją (część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • brak możliwości ustawienia podwyższonego kontrastu i wyświetlania strony w odcieniach szarości

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Gonska, barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) prowadzi przez wiatrołap, w którym znajduje się podest z dwoma schodkami oraz od lewej strony podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz matek z dziećmi i/lub z wózkiem. Drzwi wejściowe są automatyczne. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. W sali obsługi klientów znajduje się także kasa.

Dostępności korytarzy, schodów i wind

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Nie posiada schodów, wind i innych możliwych barier architektonicznych.

Lista dostosowań: na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Raciborskich Wodociągów Sp. z o.o. Warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • dokumenty-do-pobrania-zwik-raciborz.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie