pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Często zadawane pytania (faq)

 

Często zadawane pytania (faq)

W jednym miejscu zgrupowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jaka jest jakość wody dostarczana przez Wodociągi Raciborskie Sp. o.o.?

Jakość wody spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe parametry znajdziecie Państwo klikając w poniższy link: jakość wody

 
Jakie są obowiązki odbiorcy usług?
 • Zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zalaniem, dostępem osób niepowołanych oraz utrzymywać studzienkę lub pomieszczenie z wodomierzem w odpowiednim stanie;
 • Do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę;
 • Do użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego w tej instalacji;
 • Do użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
 • Zawiadomić Spółkę o własnym ujęciu wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzone ścieki;
 • Do korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartą umową;
 • Do podejmowania działań ograniczających skutki awarii oraz do udostępniania Spółce terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy;
 • Do powiadamiania Spółki o uszkodzeniu wodomierza czy plomby;
 • Do powiadamiania Spółki o zmianach w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
 • Do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • Do pisemnego powiadamiania Spółki o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.
 
Jaki jest minimalny poziom usług świadczonych przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu?

Minimalny poziom świadczonych usług przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • Maksymalną ilość dostarczanej wody określa umowa*.
 • Maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków określa umowa*).
 • Wymaganie ciśnienie wody określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.69 ze zm) Ciśnienie to powinno wynosić między 0,05 a 0,6MPa (od 0,5 do 6,0bar).
 • Woda winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi.

*) umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 
Jakie są uprawnienia pracowników spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. dotyczące wstępu na teren odbiorcy usług?

Osoby reprezentujące Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu:

 • Zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • Przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • Przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.;
 • Sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • Odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 • Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.
 
Jak złożyć reklamację, skargę lub wnioski?

W przypadku przerw w dostawach wody* odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi albo od dnia, w którym usługa została wykonana. Reklamacja może również dotyczyć innych usług świadczonych przez Zakład.
Sposoby wniesienia reklamacji:

 • Wpis do „Książki skarg i wniosków” znajdującej się w BOK;
 • Złożenie wniosku w BOK lub sekretariacie;
 • Przesłanie pocztą – listem poleconym.

Spółka rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej wniesienia. Odpowiedź udzielana jest pisemnie i zawiera rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji oraz pouczenie w sprawie dochodzenia roszczeń w innym trybie.

Zarząd spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie spółki w Raciborzu na
ul. 1 Maja 8 w środy od 13.00 do 15.00 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się.

*) W przypadku przerw w dostawach wody na skutek awarii urządzeń wodociągowych lub na skutek siły wyższej, trwające dłużej niż 12 godzin, Spółka uruchamia zastępcze źródła poboru wody informując o miejscu ich usytuowania. (pkt 4 zezwolenia nr GM.VII.70502-26/06/07 z dnia 12.04.2007 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków)

 
Jakie są przepisy karne i kary pieniężne dla odbiorców usług?

Odpowiedzialność odbiorców usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych określa art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przewiduje się kary grzywny do 5 000 zł za:

 • Pobór wody bez zawarcia umowy;
 • Uszkodzenie wodomierza;
 • Zerwanie plomby;
 • Wpływanie na wskazania wodomierza (zatrzymanie lub utratę właściwości wodomierza);
 • Niedopuszczenie przedstawiciela spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego.

oraz karę pozbawienia wolności albo grzywny do 10 000 zł za:

 • Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez umowy;
 • Wprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej;
 • Wprowadzanie do kanalizacji substancji żrących i toksycznych, substancji palnych i wybuchowych, mieszanin budowlanych, substancji ropopochodnych, farb, lakierów, ciał stałych np. piasku, żwiru, popiołu, szczeciny, drożdży, wytłoczyn itp.

Ponadto sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

 
Jakie są taryfowe grupy odbiorców?

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są w oparciu o taryfy zatwierdzone przez Radę Miasta Racibórz bez konieczności zmiany umowy.

są wieloczłonowe. Opłata za dostarczoną wodę obejmuje:

 • Cenę wyrażoną w złotych za m3 (metr sześcienny) dostarczonej wody;
 • Stawkę opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody.

natomiast opłata za odprowadzone ścieki obejmuje:

 • Cenę wyrażoną w złotych za m3 (metr sześcienny) odebranych ścieków;
 • Stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków.

Stawka opłaty za przyłączenie – jest to kwota za odbiór techniczny przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 
Jak rozliczyć należność za wodę i ścieki?

Należność za pobraną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość zużytej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone rozporządzeniem właściwego ministra. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Spółka.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi odbiorca usług (art.15 ust 3 ustawy). W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości pobranej wody. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Odczyt wskazań wodomierza dokonywany jest przez inkasenta lub przez odbiorcę usług. W tym drugim przypadku wskazania wodomierza można zgłosić osobiście, telefoniczne lub przez internet. W celu identyfikacji należy podać sześciocyfrowy numer nabywcy.

Termin płatności podawany jest na fakturze.
Formy płatności:

 • w siedzibie Spółki - Opłatomat;
 • w banku (+ prowizja banku);
 • na poczcie (+ prowizja poczty).
 
Jakich ścieków nie wolno wprowadzać do kanalizacji deszczowej, a jakich do sanitarnej?

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

(art. 9 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 
Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne;
 7. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzą-cym od zwierząt.

(art. 9 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 
 • najczesciej-zadawane-pytania-faq-zwik-raciborz.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie