pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu

Przedmiot i główne cele projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,80 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków Wodociągi Raciborskie Sp. z.o.o. Budowa polegać będzie na montażu na gruncie 444 szt. modułów fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku południowym (podzielonych na dwie sekcje po 222 szt. modułów).

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Raciborzu. Cel główny pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych na poziomie oddziaływań projektu:

 • wytwarzanie energii elektrycznej z OZE;
 • uzyskanie ekonomicznego i ekologicznego systemu produkcji energii;
 • ograniczenie „niskiej emisji”;
 • obniżenie kosztów energetycznych (zmniejszenie w bilansie energetycznym zakupu energii pochodzącej z sieci) związanych z utrzymaniem budynku;
 • poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Raciborza.

Planowane efekty projektu

  1. zmniejszenie emisji substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku oczyszczalni ścieków. Zgodnie z audytem fotowoltaicznym w wyniku redukcji zużycia energii elektrycznej nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przy produkcji tej energii takich jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył całkowity oraz Pył PM 10. Największej redukcji ulegnie dwutlenek węgla, gdzie nastąpi redukcja z poziomu 2 172 114 kg/a do poziomu 2 011 954 kg/a, czyli o 160 160 kg/a.
  2. poprawa zdrowia - redukcja ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery jest niezwykle istotna również w aspekcie zdrowia mieszkańców. Powietrze jest komponentem środowiska ważnym nie tylko ze względu na zawarty w nim tlen, bez którego życie organiczne byłoby niemożliwe, ale także dlatego, że ma decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza, nawet w niewielkich stężeniach, mogą wywołać negatywne skutki w organizmie ludzkim. Jest to tym bardziej istotne, że w procesie oddychania wiele zanieczyszczeń jest wchłanianych przez płuca bezpośrednio do krwiobiegu. Ze wszystkich zanieczyszczeń powietrza najgroźniejsze są związki siarki, w szczególności zaś jej dwutlenek (SO2), który najczęściej atakuje drogi oddechowe i struny głosowe. Roczna wartość emisji zredukowanej w przypadku dwutlenku siarki wyniesie 167,75 kg/a.
  3. korzyści wynikające ze zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców – realizacja inwestycji „pro-ekologicznych”, do których należy zaliczyć przedsięwzięcie, wpłynie znacząco na podniesienie społecznej świadomości ekologicznej. Dodatkowo prowadzone w ramach projektu działania promocyjne w zakresie informowania społeczeństwa o prowadzeniu inwestycji (przy wsparciu środków UE) oraz popularyzacji i promowania rozwiązań oraz zachowań pro- ekologicznych, przyczynią się do kształtowania świadomości społecznej na temat konieczności dbania o środowisko naturalne. Wobec powyższego wkład projektu w rozwój regionu i jego przydatność społeczno – gospodarcza jest dość istotna.

Wartość projektu: 1 517 599,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 289 959,75 PLN

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie