pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Ścieki przemysłowe

 

Ścieki przemysłowe

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472).
 3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757).
 4. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r. (MP.2019.1036).

II. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń są wyniki analiz ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. pobranych podczas kontroli w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.
 2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach Dostawca zostaje pisemnie poinformowany o wyniku kontroli. Ponowna kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zostaje przeprowadzona we wskazanym w piśmie terminie.
 3. W przypadku kolejnego stwierdzenia przekroczenia parametrów ścieków rozpoczyna się naliczanie opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń od dnia ponownej kontroli do dnia ustania przekroczeń.
 4. Za dzień ustania przekroczeń uznaje się dzień pobrania prób podczas rekontroli, która odbywa się na pisemny wniosek Dostawcy ścieków, lub dzień pobrania prób przez akredytowane laboratorium wezwane przez Dostawcę ścieków (pobór w obecności pracownika Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.). W obu przypadkach pobrane próby muszą potwierdzać ustanie przekroczeń.
 5. Jeżeli podczas rekontroli nie zostanie potwierdzone ustanie przekroczeń, opłata będzie nadal naliczana na podstawie wyników analiz prób pobranych podczas rekontroli.
 6. Do parametrów podlegających kontroli przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. należą: pH, zawiesiny ogólne, ChZT, BZT5 i fosfor ogólny.

III. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 1. Opłata za przekroczenie parametru pH będzie naliczana jako iloczyn ilości ścieków odprowadzonych w czasie naliczania opłaty i ceny jednostkowej z tabeli poniżej.
  Przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH Stawka opłaty*
  w zł za 1 m3 netto
  Stawka opłaty*
  w zł za 1 m3 brutto
  Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,32 1,43
  Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 3,30 3,56
  Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 6,58 7,11
  Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 12,76 13,78
  * zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Racibórz
 2. Dopuszczalna wartość parametru pH wynosi od 6,5 do 9,5.
 3. Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń takich, jak zawiesina ogólna, ChZT, BZT5 i fosfor ogólny będzie ustalana wg wzoru:

  D = Q * Sj * [(Wk - Wd) / 1000]

  gdzie:
  D – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń [zł]
  Q – ilość ścieków odprowadzonych w czasie naliczania opłaty na podstawie odczytów licznika lub jako iloczyn średniej dobowej ilości odprowadzanych ścieków [m3/d] w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających kontrolę i ilości dni trwania przekroczenia
  Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji [zł]
  Wk – wielkość stężenia określona na podstawie analizy [g/m3]
  Wd – dopuszczalna wartość stężenia [g/m3]
 4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych za 1 kg substancji:
  Nazwa substancji Stawka opłaty* w zł za 1 kg substancji netto Stawka opłaty* w zł za 1 kg substancji brutto
  Zawiesiny ogólne 4,87 5,26
  ChZT 15,81 17,07
  BZT5 26,31 28,41
  Fosfor ogólny 26,31 28,41
  * zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Racibórz
 5. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. wynoszą:
  Nazwa substancji Jednostka Dopuszczalna wartość
  Zawiesiny ogólne mg/l 600
  ChZT mgO2/l 1300
  BZT5 mgO2/l 800
  Fosfor ogólny mgP/l 20
 6. W przypadku stwierdzenia jednoczesnego przekroczenia kilku wskaźników zanieczyszczeń, opłata będzie naliczana tylko dla tego wskaźnika, który daje najwyższą opłatę.
 7. Do ustalonej opłaty netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących stawek.

IV. Zasady przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

 1. Dostawca ścieków przemysłowych zostaje powiadomiony pisemnie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych pracowników Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.
 2. Kontrola może być również przeprowadzona na pisemny wniosek Dostawcy ścieków. W takim wypadku kontrola odbywa się w jak najszybszym terminie, nie później, niż 10 dnia od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Kontrola odbywa się w obecności osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania Dostawcy ścieków przemysłowych.
 4. Podczas kontroli Dostawcy może zostać pobrana próba odprowadzanych ścieków. Próba jest zlewana z trzech prób o jednakowej objętości pobranych co pół godziny ze studzienki wyznaczonej jako punkt kontrolny jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Podczas kontroli mogą zostać odnotowane stany liczników wody/ścieków.
 6. Po zakończeniu kontroli osoba upoważniona do reprezentowania Dostawcy ścieków oraz upoważnieni pracownicy Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. podpisują protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 7. Pobrane próby są analizowane, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń Dostawca ścieków jest informowany o wyniku kontroli.
 8. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w próbie pobranej podczas rekontroli, rozpoczyna się naliczanie opłaty wg ustalonych zasad.
 9. W przypadku, gdy stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest niewielkie (nie przekracza 10%), Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. mają prawo odstąpić od naliczania opłaty dodatkowej.
 • kanalizacja-raciborz-1.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie