pogotowie
wodociągowo kanalizacyjne

Zgłoś awarię 994

strona główna / Podłączenie do sieci wod/kan

 

Podłączenie do sieci wod/kan

INFORMACJE OGÓLNE

Wszelkie działania związane z realizacją procesu inwestycyjnego prowadzone są na wniosek osoby lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości lub jej prawnego pełnomocnika.

Informujemy, że istnieje możliwość kompleksowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego związanego z podłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. W takim przypadku należy złożyć zlecenie wraz z wymaganymi pełnomocnictwami.

Poszczególne etapy procedury są płatne. Opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującymi cennikami.

Krok 1
Należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. Jeżeli wniosek o wydanie warunków zgłaszany jest w innej formie niż na formularzu, konieczne jest zawarcie informacji odnośnie obiektu, dla którego mają być wydane warunki, rodzaju i zapotrzebowania na wodę oraz odbioru ścieków.

Do wniosku należy załączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 • ew. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym – nr tel. 32 415 30 33 wew. 208 lub 218.

Dokumenty do pobrania:

Krok 2
Należy opracować dokumentację projektową lub plan sytuacyjny w przypadku przyłącza, w przypadku sieci dokumentację projektową.

Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków należy opracować dokumentacją projektową lub plan sytuacyjny. Opracowanie dokumentacji projektowej należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonanie dokumentacji projektowej lub planu sytuacyjnego można zlecić Wodociągom Raciborskim Sp. z o.o. Wypełnione i podpisane zlecenie wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

Do zlecenia na opracowanie projektu budowlanego należy załączyć:

 • warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków
 • mapę do celów projektowych (1:500) – 2 egz.
 • plan zagospodarowania terenu
 • rzut piwnic, parteru, przekrój
 • ew. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora

Do zlecenia na opracowanie planu sytuacyjnego należy załączyć:

 • warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków
 • mapę zasadniczą (1:500) – 2 egz.
 • ew. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekcją projektową – nr tel. 32 415 30 33 wew. 231 lub +48 535 157 357.

Dokumenty do pobrania:

Krok 3
Należy opracować projekt organizacji ruchu i uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli projektowane przyłącze/sieć zlokalizowane będzie w pasie drogowym i zarządca drogi tego wymaga, należy opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu oraz uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Opracowanie projektu organizacji ruchu można zlecić Wodociągom Raciborskim Sp. z o.o. – tylko drogi gminne i powiatowe. Wypełniony i podpisany wniosek na opracowanie projektu organizacji ruchu należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

Do zlecenia należy załączyć:

 • mapa z lokalizacją sieci/przyłącza
 • ew. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym – nr tel. 32 415 30 33 wew. 208 lub 218.

Dokumenty do pobrania:

Krok 4
Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej należy wykonać przyłączenie do sieci. W tym celu zlecamy Spółce odpłatny nadzór branżowy i nieodpłatne zgłoszenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w terminie minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Przyłącze może zostać zlecone do odpłatnego wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. W przypadku zlecenia kompleksowego wykonywania robót przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. nadzór branżowy jest w ramach usługi i nie ma konieczności odrębnego zlecania tej usługi.

Wypełnione i podpisane zlecenie usługi nadzoru branżowego/zgłoszenie wykonania wcinki wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

Do zlecenia należy załączyć:

 • 1 egzemplarz dokumentacji projektowej lub planu sytuacyjnego
 • projekt organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany)
 • ew. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora

Jeżeli jest wymagany projekt organizacji ruchu. Po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, na odpowiednim etapie procesu inwestycyjnego, należy zgłosić do właściwego zarządcy drogi zajęcie pasa ruchu. Po uzyskaniu pozwolenia wykonana zostanie wcinka do sieci.

Po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zostanie spisany przez inspektora nadzoru protokół odbioru, który jest podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbioru ścieków.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem sieciowym (wykonanie wcinki, wykonanie usługi) – nr tel. 32 415 30 33 wew. 227 lub 236; inspektorem nadzoru (zlecenie nadzoru, odbiór przyłącza) – nr tel. 32 415 30 33 wew. 234 lub 607 873 200.

Dokumenty do pobrania:

Krok 5
Należy podpisać umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Po spisaniu protokołu odbioru technicznego należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w siedzibie Spółki w BOK wypełniony i podpisany przez właściciela lub upoważnionego pełnomocnika, wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Do wniosku należy załączyć:

 • nr księgi wieczystej właściwy dla nieruchomości lub dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – do wglądu
 • protokół odbioru przyłącza wod.-kan. lub innych na które wydano warunki techniczne (dla nowej nieruchomości, punktu dostawy wody)
 • pozwolenie wodnoprawne w przypadku ścieków przemysłowych, na które wymagany jest operat.

Na podstawie kompletnego wniosku przygotowywana jest umowa na świadczenie usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków. Umowę podpisuje właściciel/właściciele lub upoważniony pełnomocnik. Podpisana umowa stanowi podstawę do zabudowy na nieruchomości wodomierza i korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Bezumowne korzystnie z wody jest wykroczeniem, a bezumowne odprowadzanie ścieków przestępstwem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem handlowym – nr tel. 32 415 30 33 wew. 269 lub 238.

Dokumenty do pobrania:

Krok 6
Zabudowa wodomierza

Warunkiem koniecznym jest skuteczne podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków.

Na wykonanym przyłączu wodociągowym i przygotowanym podejściu pod wodomierz wraz z wykonaną przynajmniej częścią instalacji wewnętrznej, zabudowany zostaje wodomierz.

Wodomierz zabudowywany będzie przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. nieodpłatnie.

Krok 7
Swobodny dostęp do usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków

 • podlaczenie-do-sieci-wod-kan-zwik-raciborz.png

Masz pytania?

Bądźmy w kontakcie

Ikona pinezki reprezentująca sekcję adresuZapraszamy osobiście:
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

Ikona telefonu reprezentująca sekcję kontaktuwodociagi@wodociagiraciborskie.pl
lub telefonicznie: +48 32 415 30 33

Ikona kartki reprezentująca formularz kontaktowyNapisz do nas
Formularz kontaktowy

 
 
×
BIP Przetargi e-BOK
Awaria Wodociągi Raciborskie